Обяви

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данъкът върху моторните превозни средства и патентният данък за 2018 година вече могат да бъдат платени. В община Сунгурларе няма промяна в размера на налозите от миналата година.


Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства, е на две равни вноски: първата - до 30.06.2018 г., а втората - до 31.10.2018 г. До 30-ти април предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка.

Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва: до 31.01.2018 г., до 30.04.2018 г., до 31.07.2018 г. и до 31.10.2018 г.

Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
Относно туристическия данък - данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 30-ти януари на всяка година, за облагане с данък за предходната календарна година. Налогът се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Задълженията към общинската хазна могат да се внасят в брой, чрез пощенски запис ,изипей или по банков път.

Местата за плащане са:

На касата на „Местни данъци и такси” – гр- Сунгурларе ул. Г. Димитров № 2 и всички кметства на територията на Община – Сунгурларе :
от 08.00ч. до 12.00ч. , от 13.00ч. до 16.30ч.

Чрез банков превод по банковата сметка на Община Сунгурларе :
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК „ АД клон - Сунгурларе
IBAN: BG89CR70008421757106
BIC: UNCRBGSF
Код за вид плащане
Патентен данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Такса за битови отпадъци 44 24 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Туристически данък 44 28 00

В офисите на ИЗИПЕЙ АД.
В офиси на Банка ДСК.
В клонове на Български пощи.

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в „Местни данъци и такси„ гр. Сунгурларе на телефон 05571/5703 както и на следната интернет страница http://www.mestnidanaci.info/