Обяви

На основание чл.44, ал.1,т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от ЗОС,чл.71 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе

,Решение по т.7 взето с Протокол № 13 /16.06.2016 г. на Общински съвет гр. Сунгурларе и Заповед № № 482, 481,487, 488, 480, 479, 484, 483/19.07.2016 год.,Община Сунгурларе ,обл. Бургаска , открива следните процедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост :
в землището на с. ЗАВЕТ, Община Сунгурларе, обл. Бургаска
1.НИВА с площ 2,509 дка , /два дка петстотин и девет кв.м./ съставляваща Поземлен имот с № 027002,находящ се в землището на с. ЗАВЕТ в местността „Срещу село“, категория пета, актуван с АЧОС № 184/24.11.1999 год.,с начална тръжна цена 1505,40 лв. /хиляда петстотин и пет лв. 40 ст./
2.НИВА с площ 44,720 дка, / четиридесет и четири дка седемстотин и двадесет кв.м./ съставляваща Поземлен имот с № 047076, находящ се в землището на с. ЗАВЕТ в местността „Старите лозя“, категория четвърта ,актуван с АЧОС № 3352/28.04.2015 год.,с начална тръжна цена 26 832,00 лв. / двадесет и шест хиляди осемстотин и два лв./
3.НИВА с площ 179,878 дка /сто седемдесет и девет дка осемстотин седемдесет и осем кв.м./,съставляваща Поземлен имот с № 050004,находящ се в землището на с. ЗАВЕТ в местността „Старите лозя“, категория четвърта ,актуван с АЧОС № 3390/18.06.2015 год.,с начална тръжна цена 152 896,30 лв. / сто петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и шест лв. 30 ст./
в землището на с. ГОРОВО, Община Сунгурларе, обл. Бургаска
1.НИВА , с площ 52,703 дка /петдесет и два дка и седемстотин и три кв.м./,съставляваща Поземлен имот с № 014011,находящ се в землището на с. ГОРОВО в местността „Байра“, категория девета,с АЧОС № 371/29.03.2000 год.,с начална тръжна цена 31 622,00 лв. / тридесет и една хиляди шестстотин двадесет и два лв./
2.НИВА , с площ 28,776 дка /двадесет и осем дка седемстотин седемдесет и шест кв.м./,съставляващ Поземлен имот с № 014012,находящ се в землището на с. ГОРОВО в местността „Байра“, категория девета ,с АЧОС № 372/29.03.2000 год.,с начална тръжна цена 17 266,00 лв. / седемнадесет хиляди двеста шестдесет и шест лв./
3.НИВА, с площ 11,203 дка /единадесет дка двеста и три кв.м./,съставляваща Поземлен имот с № 021004,находящ се в землището на с. ГОРОВО в местността „Енджекова кория“, категория четвърта , с АЧОС № 373/29.03.2000 год.,с начална тръжна цена 6 721,80лв. /шест хиляди седемстотин двадесет и един лв. 80 ст./
в землището на с. КОСТЕН, Община Сунгурларе, обл. Бургаска
1.НИВА, с площ 3,680 дка /три дка шестстотин и осемдесет кв.м./,съставляваща Поземлен имот с № 480023,находящ се в землището на с. КОСТЕН в местността „Зад ръта“, категория седма с АЧОС № 141/17.11.1999 год.,с начална тръжна цена 1 840,00 лв. /хиляда осемстотин и четирдесет лв. /
в землището на с. БЕРОНОВО, Община Сунгурларе, обл. Бургаска
1.НИВА , с площ 57,094 дка /петдесет и седем дка деветдесет и четири кв.м./,
съставляваща Поземлен имот с № 024001,находящ се в землището на с.БЕРОНОВО в местността „Юрутлука“, категория осма, с АЧОС № 200/09.12.1999 год.,с начална тръжна цена 34 256,00 лв. / тридесет и четири хиляди двеста петдесет и шест лв./
2. НИВА, с площ 37,873 дка /тридесет и седем дка осемстотин седемдесет и три кв.м./, съставляваща Поземлен имот с № 024002,находящ се в землището на с.БЕРОНОВО в местността „Юрутлука“, категория осма ,с АЧОС № 199/09.12.1999 год.,с начална тръжна цена 22 724,00 лв. /двадесет и две хиляди седемстотин двадесет и четири лв./
3. НИВА, с площ 1,478 дка /един дка четиристотин седемдесет и осем кв.м., съставляваща Поземлен имот с № 000005,находящ се в землището на с.БЕРОНОВО в местността „Гюр чешма“, категория осма , с АЧОС № 3402/28.07.2015 год.,с начална тръжна цена 887,00 лв. /осемстотин осемдесет и седем лв./
в землището на с.ВЕДРОВО, Община Сунгурларе, обл. Бургаска
1. НИВА, с площ 23,004 дка /двадесет и три дка и четири кв.м./,съставляваща Поземлен имот с № 016038,находящ се в землището на с.ВЕДРОВО в местността
„ Емишлика“,категория пета, с АЧОС № 2186/21.04.2008 год.,с начална тръжна цена
13 802,00 лв. /тринадесет хиляди осемстотин и два лв./
в землището на с. КЛИМАШ, Община Сунгурларе, обл. Бургаска
1. ЛОЗЕ , с площ 9,223 дка /девет дка двеста двадесет и три кв.м./,съставляващо
Поземлен имот с № 016203,находящ се в землището на с.КЛИМАШ в местността „Капулито“, категория трета , с АЧОС № 175/22.11.1999 год.,с начална тръжна цена 9 086,00 лв. /девет хиляди и осемдесет и шест лв./
в землището на с. ГРОЗДЕН, Община Сунгурларе, обл. Бургаска
1. ЛОЗЕ , с площ 38,3113 дка /тридесет и осем дка триста и единадесет кв.м./,съставляващо Поземлен имот с № 440020,находящ се в землището на с. ГРОЗДЕН в местността „Борсук дере“, категория шеста ,с АЧОС № 491/04.08.2000 год.,с начална тръжна цена 17 240,00 лв. /седемнадесет хиляди двеста и четирдесет лв./
в землището на с. ДЪБОВИЦА, Община Сунгурларе, обл. Бургаска
1.НИВА , с площ 65,129 дка /шестдесет и пет дка сто двадесет и девет кв.м./, съставлявяща Поземлен имот с № 018001,находящ се в землището на с. ДЪБОВИЦА в местността „Бутово“, категория шеста , с АЧОС № 179/22.11.1999 год.,с начална тръжна цена 39 077,40 лв. /тридесет и девет хиляди седемдесет и седем лв. и 40ст./
2. НИВА , с площ 66,850 дка /шестдесет и шест дка осемстотин и петдесет кв.м./, съставляваща Поземлен имот с № 020001,находящ се в землището на с. ДЪБОВИЦА в местността „Бутово“, категория шеста , с АЧОС № 173/22.11.1999 год., с начална тръжна цена 40 110,00 лв. /четирдесет хиляди сто и десет лв. /
Условия за провеждане на търговете :
1. Търговете да се проведат за всеки имот отделно.
2. Утвърдената тръжна документация съдържа : заявление за участие, декларации – 2 броя, проекто – договор, копие от скица за всеки един имот, копие от акт за собственост, копие от лицензирана оценка , копие от заповедта за търга и копие от решение №13/16.06.2016год.
3. Цена на един комплект тръжни документи 30 лв. без ДДС, платими в касата на
Общината. Същите се получават в стая № 8 , І-ви етаж /над партера/ на Община Сунгурларе.
4. Депозитната вноска за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена на всеки имот
и се внася в касата на Общината или по банков път по сметка :
BG86UNCR70003321757314 , BIC код UNCRBGSF, ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ.
5. Оглед на имотите – предмет на търга се извършва всеки работен ден с представител на общината или кметството , след закупуване на тръжната документация.
6. Дата и място за провеждане на търговете :
На 2 август 2016 год.
За ГРОЗДЕН - с начало 10,00 часа
За ДЪБОВИЦА - с начало 11,00 часа

На 3 август 2016 год.
За ЗАВЕТ - с начало 10,00
За ГОРОВО - с начало 11,00 часа
За ВЕДРОВО - с начало 11,30 часа

На 4 август 2016 год.
За КОСТЕН - с начало 11,00 часа
За БЕРОНОВО - с начало 11,30 часа
За КЛИМАШ – с начало 13,30 часа
Търговете ще се проведат в заседателната зала на Общината, І-ви етаж/над партера/по реда на обявените имоти.
7. Тръжна документация и заявления за участие в търга се приемат до 12,00 часа на деня
предхождащ датата на търга в деловодството на Община Сунгурларе, партерен етаж.
8. Собствеността на имотите , предмет на търга се прехвърля след окончателното
заплащане на предложената цена, данък прехвърляне – съгласно чл.35, ал.2 от НОРМДТ на Община Сунгурларе – 3 %, режийни разноски – 2% и стойността на разходите, направени от Общината за изготвяне на оценката, платими в едномесечен срок от влизане в сила на Заповедта на Кмета на Общината , с която са определени участниците за спечелили търга.

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе