Обяви

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС

 

ОБЯВЛЕНИЕ

18

от 12.07.2016г.

 

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на тери-торията) Община Сунгурларе, обл.Бургас обявява, че Общински съвет Сунгурларе е издал Решение №13.2/16.06.2016г. с което е разрешил:

Орлин Димитров Кацаров от с.Пчелин, община Сунгурларе, обл.Бургас да възложи изработване на ПУП -ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ №007006, местносттаТОКАТв землището на с.Манолич в територията на присъединеното землище на закритото населено място с.Каменско, община Сунгурларе без промяна предназначението на поземления имот.

 

За справки и информация GSM 0878682081 - Д. Маринчева гл. спе-циалист „УТ” (устройство на територията).