Обяви

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”, гр. Карнобат

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м.юни 2016г., както следва:

 Насърчителни мерки за заетост и обучение  Средства в лв.
 1. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29-год.възраст (чл. 41 „а” от ЗНЗ)  3126 лв.
 2. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл. 55 „в” от ЗНЗ)  4595 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 (седем) дневен срок от датата на излъчване на обявата.


Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда”, гр.Карнобат, ул. Стефана Чамурова , № 51 „Б”, стая № 3, тел.: 0559/22819, 0559/22461.