Обяви

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Преустройство на съществуваща Базова станция на „МОБИЛТЕЛ“ЕАД BGS0131“Сунгурларе „в УПИ II-686, кв.46 по плана на гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас“

с инвеститор : „МОБИЛТЕЛ“ЕАД

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ II-686, кв.46 по плана на гр.Сунгурларе,

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

Дата:08.12.2017г