Обяви

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„ Магазин за хранителни стоки и павилион“ в УПИ VII – за търговия, кв.18, по плана на с. Костен, община Сунгурларе“

 с инвеститор : Неджиб Мехмедали Бекир

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ VII кв.18, по плана на с. Костен

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе