Обяви

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината за инвестиционно предложение:

 

„Водовземане от повърхностен воден обект – Язовир поземлен имот №000092, с.Огнен, община Карнобат за напояване на новосъздадени лозя в землище с.Лозица, община Сунгурларе”

с възложител: ЕТ „БИОПЛАНТ – НИКОЛАЯ ТРИФОНОВ“

Информацията по чл. 6, ал. 1 от НУРИОВОС за гореописаното инвестиционно предложение е и на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров”№10,етаж 2 гр.Сунгурларе.

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

Приложение 2