Обяви

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„ Закупуване на ново технологично оборудване за кланица на водоплаващи птици“ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.“

с инвеститор : АВИСПАЛ“ ООД

Местоположение на инвестиционното предложение: птицеферма, находяща се в имот №200004, в землището на с.Чубра, ЕКАТТЕ 81582, общ.Сунгурларе, местност „До село“.

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ:
/инж.Васил Панделиев/