Обяви

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Община Сунгурларе съобщава за следното инвестиционно предложение:

„ Изграждане на централен площад в УПИ I-178, кв. 27 по ПУП на с. Чубра, общ. Сунгурларе, обл. Бургас“

Местоположение на инвестиционното предложение: с.Чубра

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.