Обяви

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Община Сунгурларе съобщава за следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе“, подобект : Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Манолич, община Сунгурларе.
Местоположение на инвестиционното предложение: с. Манолич

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.