Обяви

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Ново МТТ 20/04 kV, 100 kVA електромерно табло и кабелно електрозахранване за него в имот 100017, в землището на с.Камчия с ЕКАТТЕ 36004, община Сунгурларе“

Местоположение на инвестиционното предложение: с.Камчия

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.