Обяви

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Ново МТТ 20/04 kV, 100 kVA електромерно табло монтирано на границата пред УПИ XVI- 894,кв.87. Кабел 1 kV, от табло ниско напрежение на ТП „Фурна“ гр. Сунгурларе до новото ЕТ пред УПИ XVI – 894, кв. 87, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе

Местоположение на инвестиционното предложение: гр.Сунгурларе

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ:
/инж.Васил Панделиев/