Обяви

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Построяване на магазин за хранителни и промишлени стоки в УПИ VIII-29, кв.23 по ПУП с. Климаш, община Сунгурларе”

Инвеститор : Исмаил Хюсеин Хасан и Хафисе Хасан Хасан

Местоположение на инвестиционното предложение: с.Климаш

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.