Обяви

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на Жилищна сграда в УПИ XXI-894, кв.87 по плана на гр. Сунгурларе, обл. Бургас”

Инвеститор : Диян Иванов Петров и Тони Иванова Петрова

Местоположение на инвестиционното предложение: гр.Сунгурларе

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.