Обяви

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Сунгурларе организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2016 година на 30.08.2016 г. от 11.00 часа в ритуалната зала на Община Сунгурларе.

Председателят на Общински съвет и ръководството на Община Сунгурларе канят всички граждани, институции, второстепенни разпоредители и звена на бюджетна издръжка, обществени и политически организации на територията на общината да се включат в дискусиите за изпълнението на финансовата програма на община Сунгурларе през 2016 г. като изразят своите становища и предложения.