Обяви

Обявление със Заповед № 70/27.01.2016год. на Кмета на Община Сунгурларе е обявен подбор по документи за заемане по трудово правоотношение за следните длъжности

 

1.Ръководител участък - изисквания:
Образование - средно лесовъдско
Професионален стаж - 2 години
2.Горски стражари - изисквания:
Образование - средно лесовъдско
Професионален стаж- не се изисква

 

Обявление със Заповед № 70/27.01.2016год. на Кмета на Община Сунгурларе