Обяви

На вниманието на всички заинтересовани лица!

Във връзка с нуждата на община Сунгурларе от доставка на перилни и почистващи препарата и предстоящото сключване на „директен договор“ по смисъла на стойностните прагове за доставки от ЗОП, а именно: Договор за доставки на почистващи и перилни препарати за нуждите на Община Сунгурларе, предоставяме възможност на заинтересованите лица да подадат ценово предложение по долуописаните позиции или на техни заместители/аналогични/.

1. Предложенията на участниците ще бъдат оценявани по критерий „ Най-ниска обща цена”.
2. Предложения/Оферти ще се приемат до 06.02.2017г.- 17:00часа на адрес: Гр. Сунгурларе-8470, ул. „Г. Димитров”№10 - Зам. Кмет Х. Георгиева .

Приложение към настоящето съобщение- прикрепен файл списък с перилни и дезинфекционни препарати