Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

Преустройство на част от първи етаж на съществуваща сграда в лаборатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика за първична медицинска помощ в УПИ I- за кметство и поща, кв.24 ПУП на с. Везенково, общ. Сунгурларе

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ I- за кметство и поща, кв.24 ПУП на с. Везенково, общ. Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

Дата:20.02.2020г.