Обяви

Във връзка с чл.8 и чл.9 от Закона за пчеларството, Община Сунгурларе съобщава на собствениците на пчелини, че е задължително да регистрират пчелините и пчелните семейства, които притежават , като подадат декларация в кметствата или в общината в срок до 01.02.2017 год.
За регистрацията са необходими следните данни :

1. Данни за собственика на пчелните семейства – име /наименование на фирмата/, адрес/седалище/ , ЕГН /БУЛСТАТ/;
2. Регистрационен номер на пчелина;
3. Постоянен адрес или местонахождение на пчелина, населено място, улица, номер на имота; землище, номер на имота , местност;
4. Брой на отглежданите пчелни семейства;
5. Брой новозакупени семейства и отводки към 30 август на съответната година,
6. Брой продадени пчелни семейства към 30 август на съответната година;
7. Брой новосъздадени пчелни семейства към 30 август на съответната година;
8. Брой зазимени пчелни семейства.
Собственикът се задължава да заяви за вписване в регистъра промени в данните, подлежащи на регистрация в 15 – дневен срок от настъпването им.
10.01.2017 год.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ