Обяви

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Сунгурларе отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2017 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

Вашите мнения, предложения и становища са съществен елемент от разработването на Бюджет 2017 г. на Община Сунгурларе.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет – Сунгурларе.

Публичното обсъждането ще се състои на 06.01.2017 г. /петък/ от 14.00 часа в ритуалната зала на Община Сунгурларе.

 

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе