Обяви

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора

1. Със заповед № ОХ-2/05.01.2016 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
1.1. За 61 механизирана бригада, 220 длъжности.
1.2. За 2 механизирана бригада, 130 длъжности.

2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление до командира на 61-ва или 2-ра механизирана бригада, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 19.02.2016 г. с приложени към него:
2.1. автобиография;
2.2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
2.3. копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);
2.4. свидетелство за съдимост;
2.5. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;
2.6. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);
2.7. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);
2.8. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че
са сключили договор за служба в доброволния резерв);
2.9. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от районния психодиспансер;
2.10. копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);
2.11. копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ);
2.12. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за военноотчетната специалност, за владеене на английски език по STANAG 6001 и др.).
3. Кандидатите да попълват заявленията четливо с печатни букви и да посочат актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен от постоянния им адрес. По възможност да се посочва e-mail и телефон за връзка.
4. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности, само в една механизирана бригада.
5. Конкурса ще се проведе, както следва:
5.1. За 2-ра механизирана бригада от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г., във в. ф. 24150 – Стара Загора.
5.2. За 61-ва механизирана бригада от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г., във в. ф. 34750 – Карлово. 3

6. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.
6.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България.
6.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 60 минути.

 Телефони за контакт и информация: 05571/5099, 0882003160