Обяви

Покажи брой 
Съобщение за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на неурбанизираната територия в землищата на с. Манолич, с. Подвис и с. Прилеп, община Сунгурларе 04.08.2020г.
Обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план 04.08.2020г.
Обява от Общинска служба по земеделие 03.08.2020г.
Съобщение за провеждане на дезакаризационна с дезинсекционна обработка срещу кърлежи и възрастни форми на комари 15.07.2020г.
Справка за постъпили предложения във връзка с проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сунгурларе 14.07.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - гр. СУНГУРЛАРЕ 15.06.2020г.
Обявление на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни 11.06.2020г.
Протокол за разпределение на пасищата съгласно чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ 08.06.2020г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК 04.06.2020г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК 04.06.2020г.
Съобщение за изменение на кадастрална карта и кадастраните регистри 28.05.2020г.
Уведомления за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 28.05.2020г.
Съобщение за приемане на нова Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе 26.05.2020г.
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 18.05.2020г.
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 18.05.2020г.
КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 ГОДИНА 18.05.2020г.
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 18.05.2020г.
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 12.05.2020г.
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ ЕТ " Агрокомерс - Жезеф Фегали "село Венец 29.04.2020г.
Съобщение за провеждане на дезакаризационна обработка срещу кърлежи 24.04.2020г.