Кметът д-р Георги Кенов предостави основни акценти в бюджет 2022
 
  Уважаеми съграждани,
 
  След решение на Общински съвет – Сунгурларе бюджета за 2022 година на Община Сунгурларе беше приет с мнозинство. Имам желанието да ви запозная с основните акценти от него.
 
  Основна цел за тази година е канализацията в югозападната част на гр. Сунгурларе, която е в процес на изграждане с обща дължина 2763 м. Проектът третира ситуиране на главен колектор III и приоритетни клонове към него, съгласно изготвените и частично изпълнени канализационни клонове по технически проект от 2009 г., като новопроектираната канализационна мрежа да се присъедини към вече съществуващата частична канализационна система на града. Чрез този проекта ще постигнем устойчив жизнен стандарт на населението. До края на моя мандат Сунгурларе ще има изградена канализация.
 
  С много усилия успяхме да излезем от финансовите затруднения, показател за това са всички цифри, които са добри във финансово отношение. Общината подобри ефективността на управление на бюджети.
 
  Припомням, че от 2017 година Сунгурларе беше във финансово оздравяване със седем общини от България, които към момента все още не са излезли, по данни на Министерство на икономиката.
 
  Община Сунгурларе има строителна програма, която е комбинирана между европейски проекти и проекти финансирани от държавата. В бюджета са предвидени разходи за реконструкция на водопроводна мрежа на селата Лозарево, Чубра и Грозден.
 
  В процес сме на строителство на нови учебни стаи в СУ „Христо Ботев” – Сунгурларе по проект на МОН, програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“.
 
  През тази година ще направим реконструкция и рехабилитация на ОУ „Отец Паисий“ в село Съединение, което включва: външно топлоизолиране на сградата и полагане на силикатна мазилка, осигуряване на достъпна среда за трудноподвижни хора, ремонт и полагане на хидроизолация на козирката над главния вход, полагане на топлоизолация, изграждане на външна спортна площадка.
 
  Проектът за изграждане на нова сграда на целодневна детска градина и детска ясла на мястото на съществуващата целодневна детска градина „Зорница“ в село Грозден е в процес на реализация и скоро предстои откриване на строителна площадка. До края на годината трябва да бъде открита новата сграда.
 
  Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в селата Чубра, Костен, Съединение, Везенково, Климаш, Вълчин и гр. Сунгурларе по програма за развитие на селските райони 2014-2020. Предвидени са ремонт на участъци от транспортната връзка, обслужваща локалния трафик към селата Прилеп, Ведрово, Босилково, ж.п. гара Завет, Завет и Съединение.
 
  Общинската администрация изготви технически проект за изграждане на кръгово движение с околовръстен път на Сунгурларе, на този етап е в процес на обработка от страна на АПИ.
 
  В процес на основен ремонт и реконструкция е покрив на читалището в село Лозарево. В обхвата на проекта са предвидени полагане на топлоизолация, ремонт на покрива, подменяне на улуците и водосточните тръби, обшивка на бордовете на покрив над сцената.
 
  В бюджета за 2022 година е заложено изграждане на водоизточници за борба с горските пожари в землищата на с. Везенково, Съединение, Дъбовица, Каменско, Ведрово, Грозден, Бероново, по проект „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
  В социалната сфера ще осигурим топъл обяд на 1000 потребителя в 25 населени места на територията на Община Сунгурларе.
 
  Започнахме работа по проект „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите“ в Община Сунгурларе и Община Антоново. Проектът цели да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности, чрез ефективни интегрирани подходи.
 
  Амбицията ми като кмет, заедно с моя екип да намерим необходимото финансиране по идейните проекти за: изграждане на столова в СУ „Христо Ботев“, изграждане на зала за спортни и музикални занимания в ДГ „Слънце“, реконструкция на пътища, водопроводи, улици в населените места, изграждане на довеждащи водопроводи, енергоспестяващо улично осветление в населените места, изграждане на сепарираща площадка за разделно събиране на отпадъци, изграждане на младежки център, спортни зали, физкултурни салони, почистване и отводняване на дерета и речни корита, селски, културен и археологичен туризъм.
 
  Нямаме изоставени населени места, но има още какво да се подобрява като условия на живот. В тези тежки условия на икономическа, социална и конфликтна криза съм оптимист за по-доброто бъдеще на Сунгурларе. Разчитаме на подкрепа от държавните и европейски институции за подпомагане на българските общини.
 
  Няма място да се противопоставяме един на друг, ние всички сме избрани от хората, за да изпълним обещанията си и да не се делим по политически пристрастия. Проблемът сега е инфлацията и покачването на цените на всички материали необходими за изпълнение на заложените дейности. Нито за миг не сме спрели да мисли за Община Сунгурларе и да търсим европейско финансиране чрез проекти. Следващият месец съм поканен на международен форум с участието на еврокомисарят Мария Габриел. Убеден съм, че ще можем да реализираме идеи за създаване на нови МИГ, при срещата ми с други общини в България.