Редовно заседание на Общински съвет се проведе в Сунгурларе

  На 25-то заседание на Общински съвет в Сунгурларе бяха обсъдени 10 точки дневен ред. Общинското заседание беше водено от новия председател Ружди Хаджен.

  Общинските съветници разгледаха докладна записка от кмета д-р Георги Кенов за предоставяне на информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Сунгурларе, която беше приета.

  Съветниците приеха да не се създава на този етап Общинска комисия за безопасност на движението по пътищата.

  На заседанието решиха безвъзмездно доставяне на 8 служители в Община Сунгурларе по 5 пространствени куб. м. дърва за огрев от Общински горски територии.

  Общинският съвет прие годишен план 2020/2021 за развитие на социалните услуги и стратегия за развитие на социалните услуги в Община Сунгурларе. Целите на общинската стратегия са: превенция на деца и семейства в риск, социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими групи, грижа за старите хора, развитие на човешките ресурси, изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

  Даване на разрешение за изграждане на ПУП на обект „Главен водопровод за капково напояване на лозя в землището на село Костен”.

  Местният парламент прие докладна записка от кмета за инвестиционно намерение за предварително съгласие за изграждане на „Фотоволтаична централа в село Терзийско”. Съветниците гласуваха годишен план за ползване на прогнозни количества на дървесина за 2022 година.

  Предложението за дългосрочен дълг чрез ползване на банков кредит беше прието.

  Една от последните точки, която приеха е докладна записка от кметът д-р Георги Кенов за решение за удължване срока за възстановяване на поет временен безлихвен заем от централния бюджет през 2020 г., да бъде удължен до 01.12.2022 г.