Общинският съвет в Сунгурларе проведе двадесет и второ си заседание
 
  На 30.09.2021 г.  Общински съвет - Сунгурларе проведе своето двадесет и второ заседание с 10 точки дневен ред. Съветниците приеха годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от ЕС към 31.12.2020 г. Местният парламент актуализира бюджета за 2021 година, който включва ремонт на ОУ „Отец Паисий” в село Съединение, проекти по ПУДООС , ремонт на улици, израждане на комбинирана спортна площадка в село Славянци, изграждане на скейт парк в Сунгурларе, включени са ремонти и придобиване на дълготрайни активи за училища в общината. Част от актуализацията е и за частичен ремонт на пътя Сунгурларе - Грозден, закупуване на камери за нуждите на малките населените места в общината. Съветниците приеха плана за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Сунгурларе, които са 36 броя детски и спортни площадки. Общинските съветници гласуваха изменение на план за жилищна собственост, отдаване под наем на язовир и продажба на имот. По време на сесията беше приета програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сунгурларе за периода 2021-2025 г. Последната точка беше извънредна с цел да не се пропусне крайния срок. Докладна записка за кандидатстване по Програма местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи. Интерактивни мерки за приобщаване и приобщаване на ромите, Норвежки механизъм 2014-2021 г. Специфичните цели на проекта са повишаване достъпа на ромите и другите уязвими групи на населението изправени пред крайна бедност и изключване, до качествени услуги в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване; овластяване на ромските общности, включително ромските жени и младежи с  цел активното им участие в процеса по вземане на решения, засягащи техния живот; противопоставяне на всички форми на дискриминация и негативни нагласи срещу ромското население. В рамките на проекта се предвижда усилена работа с детските градини, закупуване на традиционни носии за децата, организиране на занимания, развитие на вече изградения Фамилен център, създаване на център в три села, изграждане на детска площадка и др.