Направиха първа копка на спортна площадка в село Славянци
 
  Кметът д-р Георги Кенов и фирмата изпълнител направиха първа копка на спортна площадка в село Славянци. Проектът ще изгради комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в малкото населено място.
"Изключително съм щастлив днес да поставя начало на новото съоръжение. Убеден съм, че с изграждането на спортната площадка централната част на селото ще придобие завършен вид. Нашата цел е да подобряваме качеството на живот в Община Сунгурларе и да превръщаме селата в привлекателно място за живеене" каза кметът д-р Кенов.
 
  Мултифункционална площадка е с размери 15/27 м и гумена подложка. Комбинираната спортна площадка ще бъде обезопасена чрез оградна система, като зоните зад вратите ще бъдат подсилени с двойна мрежа. В рамките на площадката ще бъдат разположени 12 броя пейки. Предвижда се и засаждане на 6 широколистни дървета. За създаване на завършена среда за спорт ще бъде изградена подходяща енергоспестяваща инсталация. На спортната площадка ще бъде поставена асфалтова и акрилна настилка. Тя ще бъде оборудва с два броя футболни врати с мрежа, 2 броя комбинирана баскетболна конзола и табло, 2 броя стойки за волейбол и волейболна мрежа, 4 броя кошчета за смет.
 
  В проектът са включени следните цели: 
  1. Подобряване и обновяване на малка по мащаби публична техническа инфраструктура /спортна площадка/  с цел осигуряване на условия за пълноценен отдих и насърчаване социалното приобщаване и икономическото развитие в селския район.
  2. Ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването на селския район, създаване на равни възможности за развитие.
  3. Създаване на условия за спорт на деца, младежи и работещи хора в Община Сунгурларе.
 
  Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.007 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Договор за БФП   № BG06RDNP001-7.007-0069-C01
 
  Източник на финансиране: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Обща стойност:  95 633.13 лв с период на изпълнение до 08.05.2022 г.