В Сунгурларе се проведе 16-то заседание на Общински съвет.
 
  На сесията местният парламент разгледа 15 точки от които се състоеше дневния ред. Общинските съветници приеха докладна записка от кмета д-р Георги Кенов за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”. Тази дейност е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация. Услугата „Асистентска подкрепа“ ще включи 36 потребителя и 12 асистента. Необходими документи можете да намерите в официалния уеб сайт на Община Сунгурларе.
 
  Общинският съвет прие изменение на ПУП в село Завет за разширяване на улица и доклада за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Сунгурларе за 2020 година.
 
  На заседанието беше гласувано приемане на инвестиции извършени от ВиК - Бургас. От съставения доклад на комисията в Сунгурларе през периода на 2020 година е направена инвестиция в размер 24 703,43 лв. Инвестицията е за подмяна на водопроводи, ремонт и закупуване на нови съоръжения на територията на Община Сунгурларе, които преминават в активите на ВиК - Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация от оператора.
 
  Приеха програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021 година и отчета за управление на общинската собственост през 2020 година. През изминалата година са сключени 107 договора за отдаване под наем на общинско имущество и земеделска земя и 28 броя възмездни разпоредителни сделки с имоти/ части от имоти – общинска собственост.
 
  Общинските съветници приеха докладна записка за продажба на имот в село Съединение, за отдаване под наем на имот публична общинска собственост за трайно ползване – язовир в село Везенково.
 
  На сесията одобриха план – сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване на територията на Община Сунгурларе през 2021 година. За тази година са предвидени да се закупят нови съдове за отпадъци в размер на 10 000 лв.
 
  "Изключително съм притеснен, че се наблюдава по населените места оформяне на нерегламентирани сметища. В предвид това през следващите месеци ще обходя цялата територия на Община Сунгурларе, с цел намиране и премахване на образуваните места без разрешение. През 2021 година ще трябва да се закупят още машини за сметосъбиране. Обръщам се към жителите на общината да спазват култура на поведение и да изхвърлят своите отпадъци на регламентираните за това места." каза кметът д-р Кенов.
 
  Съветниците избраха седем членна временна комисия за приходи и разходи по бюджет 2021 на общинските горски територии.
 
  На сесията приеха две предложения от кмета д-р Георги Кенов за авансово плащане на ДДС и за авансово плащане на  дейности по проект на Община Сунгурларе "Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци".