is1

„Местни данъци и такси” уведомява - кампания данъци

27 януари 2021

  През 2021г. няма промяна в размера на данъците и таксите за недвижимите имоти, патентния и туристически данък и данък върху превозните средства.

  Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2021 година започна на 11 януари на касите в  „Местни данъци и такси”, намираща се в гр. Сунгурларе на ул. „Георги Димитров ” № 2 от  8:30 часа до 17:00 часа, и във всички кметства по населени места . На касата в гр. Сунгурларе може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства.

  За улеснение на граждани и фирми е създадена организация за намаляване на физическото посещение на офисите на администрацията, която включва:
  - услуга за онлайн проверка и плащане на задължения по местни данъци и такси. През сайта на Община Сунгурларе, лицата могат да проверят данъците си чрез ПИК на НАП, Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Клиентски идентификационен номер (КИН), който се получава от „Местни данъци и такси”-лично.

  Плащания на данъци може да се извършва в касите на Изипей в цялата страна, както и през интернет платформата Ипей , Български пощи АД , Банка ДСК.

  Освен в брой, плащания могат да се извършват чрез банков превод  по сметка: BIC UNCRBGSF , IBAN  BG89UNCR70008421757106- Уникредит Булбанк  и код на плащане: 44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци,  44 23 00 –  данък превозни средства, 44 14 00 – окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници, 44 28 00 – туристически данък.

  Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.

  Проверка на задълженията може да се извършва на интернет страницата на Община Сунгурларе, „Местни данъци и такси” , както и на телефони: 05571 /5703.

  Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък през 2021г., следва да подадат данъчна декларация до 31 януари. В случаите на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започването ѝ. На платилите до 31 януари пълен размер на данъка, се прави отстъпка от 5 на сто.

  Лицата, които подлежат на облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници (това са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници по Закона за автомобилните превози), подават данъчна декларация и заплащат дължимия данък при започване на дейността преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози. За 2021г. размерът на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 300 лв.

  Лицата, предоставящи хотелиерски услуги, подават данъчна декларация до 31 януари 2021г. за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

  Бланки на декларации могат да се получат от  „Местни данъци и такси”  Община Сунгурларе. Същите се подават в „Местни данъци и такси”, намираща се на ул. „Георги Димитров „ 2.

  За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години, се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез държавен съдебен изпълнител.