Община Сунгурларе адаптира иновативни практики от Финландия

  Община Сунгурларе проучи, адаптира и трансферира три иновативни за България практики, успешно прилагани във  Финландия. Това са практиката "Фамилен център", която функционира като специализирана услуга в района на Южна Карелия във Финландия, практиката "Деца рисуват" (Kids Draw) за предоставяне на качествени услуги за деца, чиито семейства нямат възможност да си позволят подобен род услуги и практика за прилагане на мултидисциплинарен и междусекторен подход за предоставяне на интегрирани услуги.

  През периода на проекта бяха организирани две работни посещения за обмяна на информация, добри практики и  модели в сферата на планиране, координиране, комуникация и съгласуване на управленски решения по политиките и услугите на социално включване. Екипи от Сунгурларе посетиха  "Център за експертиза за социалното благополучие” в югоизточна Финландия.

  От своя страна партньорите от град Лаппеенранта бяха на обменно посещение в Община Сунгурларе, за да осъществят ефективна комуникация и сътрудничество между партниращите институции от двете страни.

  Практиката „Kids Draw“  е концепция за събития, предназначени за семейства, застрашени от лишения и социално изключване. Това е безплатна работилница, организирана за деца и родители с единна конкретна цел да се изготви и проведе художествена изложба, на която се поканва цялата местна общественост.

  В детска градина „Славейче“ в село Чубра се проведе практическо обучение по проекта „Деца рисуват“ с методологията, използвана при посещението на финландските колеги през изминалата година. Темите бяха свързани с изучаването на годишните сезони - есента: „Есен в гората“ и „Есен в полето“. Децата разказаха за климатичните характеристики на този сезон и какви промени настъпват в живота и дейностите на горските животни, за плодовете характерни за сезона есен.

  Моделът на Фамилния център е иновативна услуга в общността, с която местната власт се стреми да осигури равни възможности за всеобхватно развитие на всяко дете в община Сунгурларе. Той обединява социални, здравни, образователни мерки и дейности за превенция и подкрепа на деца и семейства в риск и съдържа неотменен компонент за работа в и с общността, за да достигне и обхване най-уязвимите семейства и групи, живеещи в обособени квартали и изолирани населени места в общината.

  Семеен Център в Сунгурларе не е само място за майки и деца от уязвими етнически общности. Той е отворен за всички майки и деца, като насърчава сътрудничеството между жените и децата от всички културни и социални групи от територията на цялата община.

  Практиката за предоставяне на интегрирани услуги от извън болнични медицински, рехабилитационни, социални услуги, насочени към обширна група от потребители – семейства и деца, възрастни, болни, хора с увреждания, злоупотребяващи с вещества и др.

  След подходящо адаптиране екипът по настоящия проект и с подкрепата на експертите на партньорската организация може да съчетае добре описаните практики за предоставяне на по-качествени и навременни услуги за ранно детско развитие и развива нови методи и подходи за работа в община Сунгурларе.

  Детските градини са оборудвани с всичко необходимо за създаване на мултикултурна среда и за провеждане дейности, свързани с различни изкуства, занимателни образователни игри, съвременни технически средства,  които ще повишат възможностите за развиване на творческите способности и себеизява на всяко дете.

  Основна цел е насърчаване на транснационалното партньорство между община Сунгурларе, Република България и "Център за експертиза за социалните грижи в югоизточна Финландия" от гр. Лаппеенранта (Lappeenranta), Югоизточна Финландия, за намиране социално-иновативни решения на общи проблеми в сферата на социалното включване на маргинализирани групи. По проект № BG05M9OP001-4.003-0030 C01 “Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.