РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция “Земеделие”-гр.Бургас
Общинска служба “Земеделие” – гр.Сунгурларе

 

ДО
КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ПРИ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ДО
ПЧЕЛАРИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ДО
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
ПРИ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

До 31 януари 2021 г. пчеларите и стопаните, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в оповестителната система за пръскания на БАБХ.

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  С настоящото писмо Ви информирам, че в брой 101 от 27 ноември 2020 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. С нея се регламентира нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури, чрез нарочно създадената Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Електронната платформа има за цел за уведомява пчеларите за предстоящи третирания. Регистрацията и използването й е безплатно за всички потребители. Задължително условие за регистрацията е валидна електронна поща. Пчеларите следва да въведат GPS координатите на пчелина.
  В тази връзка всички пчелари и земеделски стопани обработващи площи със земеделски култури трябва да направят регистрация до 31 януари 2021 г. Важно е да се подчертае, че до 28 февруари 2021 г.,  в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД. От 1 март 20201 г. уведомяването ще се осъществява само чрез ЕПОРД.

гр. Сунгурларе 8440, ул. "Кооператвна” № 6
Тел: (+3595571) 55 52,  (+3595571) 52 85