Общински съвет - Сунгурларе проведе сесия през месец ноември

  Общински съвет – Сунгурларе заседава с 16 точки дневен ред. В предвид сложната епидемична обстановка в България, 14-то заседание на общинските съветници се проведе на закрити врати и при спазване на противоепидемичните мерки за безопасност.

  В допълнителна точка съветниците приеха създаване на временна комисия в петчленен състав за допълване Правилника за работа на общинския съвет.

  "В близките дни съм организирал пълна дезинфекция и масово раздаване на дезинфектанти по малките населени места. С общи усилия и спазване на мерките за безопасност заедно ще се справим в тази трудна за нас ситуация. Изказвам огромна благодарност към Български Червен Кръст - област Бургас за подкрепата с 670 хранителни пакети за хора от община Сунгурларе в нужда, по Оперативна програма за храни и индивидуално подпомагане на лица и семейства. Днес получихме и още над 230 хранителни и хигиенни пакети за семейства каранатирани и пострадали от COVID-19 от БЧК" каза кметът д-р Георги Кенов.

  На сесията гласуваха еднократни помощи в размер на една минимална заплата - 610 лв на двама души от село Манолич със здравословни проблеми, които се нуждаят от подкрепа.

  С решение на Общинския съвет общината ще задвижи процедура по закупуване на 700 съдове за събиране на отпадъци, които да се използват от домакинства в общината. Средствата, които ще бъдат използвани са от очисленията за събиране на отпадъци с прогнозна стойност 36 000 лв. за пластмасови съдове с големина 120 литра. Новите съдове ще бъдат дофинансирани от фондация "ЛЕВА".

  Общинските съветници приеха предложение на кмета д-р Георги Кенов за промяна разпределение на общински имот тип „апартамент” от фонд „Под наем” да бъде прехвърлен във фонд „За продажба”.

  Даване на разрешение за изменение на подробен устройствен план - план за регулация: за имот в село Завет като отпадне отреждането „за озеленяване” и същия се преотреди „за жилищни нужди”, за запазване на съществуваща улица в село Славянци и отпадане на предвидената улица в ПУП, промяна на дворищна регулация на УПИ по съществуваща имотна граница в село Черница.

  Общинският съвет предостави помещение под наем за нуждите на Сдружение на ловците и риболовците „Хан Крум” в село Везенково, като ще бъде използвано от ловно рибарската дружинка в населеното място за срок от 10 години.

  Разглеждане на предложение за продължаване срока на действие на разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект – язовир и задължение за монтиране на измервателни устройства  в село Терзийско.

  Общински съвет – Сунгурларе прие предложение за краткосрочен общински дълг до 12 месеца в размер на 1 200 000 лв за финансиране предоставянето на публични услуги за временен недостиг на средства възникнал при временни разливи по бюджета на общината.

  Местния парламент прие разкриване на местна дейност за предоставяне на „Топъл обяд” и „Детска кухня” на лица с доказани нужди по Програма за подпомагане за новия програмен период 2021-2027. Цели на програмата е приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условия на криза, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.  През януари 2021 година ще стартира новата публична услуга „Топъл обяд” и „Детска кухня” с капацитет 1000 места.

  Утвърдиха промени в общинската транспортна схема на Община Сунгурларе и провеждане на конкурс за линиите от общинската, областната и републиканската транспортна схема поради изтичане срока на договорите за превоз на пътници, осъществявано от лицензирани превозвачи.