Комисия прие техническата рекултивация по обект в село Балабанчево

   В Община Сунгурларе беше проведена комисия, която прие техническата рекултивация на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО  на територията на Община Сунгурларе“ в землище с. Балабанчево, Област Бургас. Комисията се проведе в съответствие с одобрения работен проект и Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

   Извършената техническа рекултивация включи следните мероприятия съобразно одобрения проект:

   - Преоткосиране на съществуващия насип отпадъци в общо тяло със стабилни откоси;

   - Изграждане на горен изолиращ екран: газов гренаж, минерален запечатващ слой – 50 см, дренажна система за отвеждане на инфилтрирали през рекултивационния слой почва и хумус атмосферни води, пласт почва с дебелина 0,50 м, положен на два слоя, пласт хумус с дебелина 0,15 м, изграждане на газоотвеждащи кладенци – 3 бр.;

   - Изграждане на повърхностно отводняване;

   - Извеждането на повърхностните води от водосборната област над депото, предвидено в проекта и видно на терен е чрез  стоманобетонова охранителна канавка в северната част на обекта. Изпълнена е от готови стоманобетонови елементи поставени върху пясъчна подложка с дебелина 0.10 м .

   - Направа на геодезически репери за контрол на сляганията на тялото на отпадъците – 1 бр. основен и 3 бр. нивелачни.

   - Изградени са три броя мониторингови пунктове за подземни води /пиезометри/.

   В комисията участваха представители от Областна дирекция "Земеделие" - Бургас, ПУДООС, МОСВ, РИОСВ, РДНСК, от фирмата изпълнител, проектанта на проекта, строителен надзор, инвеститорски контрол и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията.