Общинските съветници приеха отчета за дейността си в периода от ноември 2019 до септември 2020 година

   На денят на българската община се проведе извънредна сесия на общинските съветници, които приеха отчет за дейността на Общински съвет – Сунгурларе и неговите комисии за периода  от ноември месец 2019 г. до септември месец 2020 г.

   „Този ден е доказателство за ролята на местната власт в съвременното развитие на обществото, на признателност и отговорност, които се поставят пред нас като гаранти за развитие на гражданското общество, за качествени  и достъпни услуги на гражданите. Нека за напред  да продължим  да работим в олицетворение на местната власт в очите на нашите съграждани. Ще бъдем активни, принципни, диалогични и градивни за вас и вашите семейства. Пожелавам ви здраве, професионални успехи, вдъхновение и оптимизъм. Честит празник!” каза Халил Ахмед – председател на Общински съвет – Сунгурларе.

   „Различните политически сили, които в момента участват в Общинския съвет успяха  да постигнат  консенсус в името на нашите съграждани. Заедно с вашите усилия и грижи ние успяваме да постигнем успешни резултати. Вярвам, че за в бъдеще ще направим много достойни неща, ще дадем много блага, за да могат хората да се чувстват комфортно,  както нашите деца, така и нашите майки и бащи.  Предстои ни много работа по новият програмен период. Въпреки коронавирус инфекцията и икономическата криза, ние съумяваме да подкрепим всеки гражданин в нужда. С общи усилия ние можем да превърнем Сунгурларе в европейски град” каза кметът д-р Георги Кенов.

   На  05 декември 2019 год. беше приет Правилник  за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Съгласно приетия Правилник Общинският съвет реши да има 5 постоянни комисии: комисия по законност, обществен ред, сигурност, гражданска защита и контрол по изпълнение на актовете на Общинския съвет, комисия по финансова, икономическа, инвестиционна политика и общинска собственост, общински предприятия и дружества, комисия по  устройство на територията, околна среда и гори,  транспорт и безопасност на движението, комисия по образование, вероизповедания, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм и комисия за установяване на конфликт на интереси.

   За периода на месец ноември 2019 г. до септември 2020 г. са проведени 12 заседания на Общински съвет. Приетите от общинския съвет решения са според сферата на обществения живот и са свързани с икономическото развитие и инвестициите, градоустройство и комуникации, комунална дейност и екология, образование, социални дейности, здравеопазване и култура.

   За отчетния период няма върнати за преразглеждане решения от областна администрация – Бургас, упражняваща контрол върху законосъобразността на взетите решения и от Кмета на общината. До момента Общинския съвет се е старал своевременно да се произнася по всички постъпили в деловодството на Общинския съвет въпроси, което е водело и до провеждането на две заседания в рамките на един месец.

   Взетите Решения от Общински съвет се изпълняват своевременно от Кмета на Община Сунгурларе, съответно от общинската администрация.
Всяко значително действие на местната изпълнителна власт е предшествано от  решение на  местната законодателна институция. Така ние като общински съветници поемаме отговорността за него пред гражданите.