Редовна сесия на Общинският съвет се проведе в Сунгурларе

   На 30.09.2020 г. се проведе 12-то заседание на Общински съвет гр. Сунгурларе при строги мерки за безопасност. Поради доказаните случаи на COVID -19 сесията беше без кметовете на малките населени места и служители на общинската администрация. Общинските съветници приеха 14 точки от дневния ред.
 
   Даване на разрешение за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) в село Завет, за УПИ (урегулиран поземлен имот), за детска градина и за комплексно жилищно строителство квартал в гр. Сунгурларе.
 
   Общинските съветници одобриха подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Трасе на главен тръбопровод за капково напояване на лозя, между язовирите находящи се в землището на село Терзийско.
 
   С гласуване общинския съвет прие продажба  на терен отреден за „сондажен кладенец” в село Лозарево, на имот – частна общинска собственост в село Вълчин, ликвидиране съсобственост чрез продажба на общинско място. Гласувано беше докладна записка за построяване гараж със склад в града.
 
   Кметът д-р Георги Кенов предложи към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г. да се добави язовир в землището на село Съединение и помещения, находящи се в двуетажна сграда с мазе за младежки дейности в гр. Сунгурларе.
 
   Общинският съвет реши да отдаде под наем на имот публична общинска собственост с начин на трайно ползване - язовир.
 
   Общинските съветници приеха годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Сунгурларе към 31.12.2019г. с промяна получените и предоставени трансфери и средства от Министерства и ведомства.
 
   Общинският съвет разреши да се сформира и да се провежда обучение в самостоятелни паралелки или слети от два класа с брой под минималния за учебната 2020/2021г. в общинските училища на територията на община Сунгурларе. Прие се разпределението да бъде за ОУ „Отец Паисий” село Съединение, ОУ „Христо Ботев” – Лозарево, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – Грозден, ОУ „Васил Левски” – Прилеп, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – Манолич и СУ „Христо Ботев” – Сунгурларе.
 
   Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на една минимална заплата за Марин Хамзов от село Везенково за опожарен дом и Гюла Александрова от село Садово за лечение на болно дете.

   Общинските съветници приеха Наредба по чл.133 за обема за животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Сунгурларе.

   Община Сунгурларе ще има представител в Асоциацията по ВиК в лицето на заместник-кмета Димитър Гавазов, който ще замества кмета при възникване на ангажимент.