Ремонтът на пътя  Прилеп  – ж.п. гара Завет - Съединение върви с пълна сила

   Кметът д-р Георги Кенов обходи започналия от ремонта на пътя Прилеп  – ж.п. гара Завет - Съединение в участък от квартал Морава до гара Завет, по капиталовата програма на община Сунгурларе. Строителството на общинската пътна мрежа ще обхване и пътя Лозица – Огнен - Терийско.

   Няколко направления по които работи Община Сунгурларе:

   ✔ Община Сунгурларе направи заедно с кметовете на малките населени места почистване на водоизточници и поставяне на помпи за вода в селата Бероново, Ведрово и Садово, които да захранят водоподаването в трите села. За сега проблемите там са решени като на този етап режима на водата ще продължи поради голямото потребление.

„Категорично забранявам ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства и др. на територията на Община Сунгурларе. Обещавам, че ще намерим решение на тези сериозни за населението проблеми. Приканвам към разбиране и ако имате информация, за източници на кладенци и чешми, от които може да намерим чиста вода се свържете с кметските наместници по селата. С общи усилия ще намерим решение” каза кметът д-р Георги Кенов.

   ✔ Предстои скоро подмяна на водопроводите в селата Чубра, Грозден и Лозарево с финансовата подкрепа на ДФ "Земеделие". Проектът "Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе” е по Програма за развитие на селските райони за период 2014-2020 година.

   ✔ Община Сунгурларе ще кандидатства по програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 финансирана от Министерство на образованието. Екипът на общината ще заложи на модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ за разширяване на детската градина в село Грозден и по модул 2 „Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ за разширяване на материалната база на СУ "Христо Ботев" Сунгурларе.

   ✔ Предстои за проектиране, изграждане, доизграждане и реконструкция на битова канализационна мрежа за югозападната част на гр.Сунгурларе и успоредно със нея да се изгради водопроводната мрежа в града.

   ✔ Община Сунгурларе продължава да работи по проекта в село Балабанчево на площадка за обект по проект "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за TБО на територията на община Сунгурларе", финансиран от ПУДООС. Работата върви с пълна сила и бързи темпове.

   ✔ В началото на септември предстои празник на Сунгурларе и откриване на кампанията за събиране на грозде.