is1

Десето заседание на Общинския съвет се проведе в Сунгурларе

   Общинските съветници заседаваха по дневен ред с 16 точки. Прието беше предложение от кметът д-р Георги Кенов относно: издаване на запис на заповед за авансово плащане на дейности по проект на Община Сунгурларе с договор за безвъзмездна финансова помощ „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе ”, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и относно: Издаване на Запис на заповед за авансово плащане на дейности по проект на Община Сунгурларе с договор за безвъзмездна финансова помощ „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе ”, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

   Община Сунгурларе ще кандидатства пред ПУДООС за отпускане на безлихвен заем за закупуване на специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване и съдове за събиране на битови отпадъци. Определени са да се закупят три броя машини – една 20 куб. м. и две 6 куб.м. и 300 броя контейнери тип „Бобър”

   С цел по-рационално изразходване на финансови средства и възникналите нови потребности в разходната част се налага актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2020 г., чрез компенсиране на промени между планираните обекти, отпадането на някои обекти и включване на нови. Предвидени са разходи за проектиране и изграждане на част от канализационната мрежа в югозападната част в гр. Сунгурларе. Актуализацията на бюджета включва и закупуване на климатична система и компютър в ЦПЛР – ОДК Сунгурларе, климатик в здравна служба в село Везенково и закупуване на косачка. Предвидено е намаляване на разходите в общинската администрация.

   Съветниците приеха краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сунгурларе за период 2020 - 2023г и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сунгурларе за период 2020 – 2030г. Общинските съветници разгледаха и приеха точките за продажба на имоти, ниви и отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост.

   "Благодаря на всички общински съветници за подкрепата на значимите за общината теми, с които ще реализираме различни проекти за обновяване на нашата община. Част от средствата получени от продажбата на имоти ще бъдат вложени за отстраняване на проблемите в селата" каза кметът д-р Георги Кенов.

   По официална информация всички доказани случаи с коронавирус инфекция в Община Сунгурларе са вече напълно здрави.