Информационна среща за  запознаване на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с новите им права и задължения в Сунгурларе

   Община Сунгурларе и Областна администрация-Бургас организираха информационна среща за жителите на Сунгурларе във връзка с измененията и допълненията на Закона за ветеринарномедицинската дейност ЗВД.

   На разяснителната кампания присъстваха зам.-областният управител на Област Бургас - Владимир Крумов, кмета на община Сунгурларе д-р Георги Кенов, д-р Симеон Георгиев - началник отдел към Областна дирекция по безопасност на храните, председателя на общинския съвет Халил Ахмед, зам.- кметовете Тодорка Павлева и Гергана Желязкова, ветериналния лекар д-р Живко Камшев и еколога на общината Ирена Ангелова.

   Събитието имаше за цел да обясни правилното и навременно прилагане на измененията и допълненията на ЗВД, както и запознаване на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с новите им права и задължения.

   На срещата присъстваха всички кметове на населени места и общински съветници в община Сунгурларе.

   Регистрацията на „животновъден обект – лично стопанство“ по населени места  се осъществява чрез подаване в кметството/кметското наместничество на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“. Броят и видовете животни, които могат да бъдат отглеждани в „животновъден обект – лично стопанство“, са определени в чл.4а на Наредба № 44/ 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.):

-    два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
-    десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
-    три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
-    два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
-    десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
-    петдесет възрастни птици независимо от вида;
-    сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

   Повече информация и необходими материали можете да намерите на линка - изтеглете заявление, наредба и изисквания към животновъдни обекти - лични стопанства.

Съобщение за реда на регистрация на животновъден обект - лично стопанство