СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация  Сунгурларе информира жителите на общината, че във връзка с измененията и допълненията на Закона за ветеринарномедицинската дейност ЗВД( обн. ДВ, бр. 13 от 14.02.2020г.), на 18 юни 2020г. от 14.00 часа  в ритуалната зала на Община Сунгурларе (гр. Сунгурларе ул. „Г.Димитров“№2), ще се проведе разяснителна кампания с цел правилното и навременно прилагане на измененията и допълненията на ЗВД, както и запознаване на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с новите им права и задължения.