is1

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 24.03.2020 г.

- През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти  за цялата година и/или данъка върху превозните средства за цялата година.

-ОТНОСНО ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020Г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 АПРИЛ  2020Г. за цялата година.

Сроковете за плащане на задълженията Ви за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2020 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска – до 30.06.2020 г.
Втора вноска – до 02.11.2020 г.