Община Сюлоглу организира откриваща пресконференция по проекта „Joint Nature Protection

 

Кметът на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов  участва в откриващата конференция, заедно със заместник кметовете и административния екип в турския град.  На 11 март беше официална презентация направена от координатора на проекта г-жа Емек Услу в община Сюлоглу.  Пред обществото представиха информация за дейностите по проекта и очакваните резултати за двете общини.  Приветствие за успешно стартиралия проект отправи кмета на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов. След приключване на дискусията беше закрита от г-н Мехмет Орманкъран - кмет на Община Сюлоглу.

 

Проектът CB005.2.12.116 „Joint nature protection” се изпълнява между Община Сунгурларе, България - водещ партньор и Община Сюлоглу, Турция - партньор по проекта, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция, приоритетна ос: „Околна среда”.

 

Проектът е насочен към подобряване на природното състояние на защитени зони по Натура 2000 „Котленска планина“ BG 0002029 и „Горна Луда Камчия“ BG 0000136 в Община Сунгурларе, както и защитена зона „Кованкая“ в Община Сюлоглу, чрез изпълнение на консервационни дейности за опазване на природата.

 

Цели на проекта:

  • Опазване на природата и подобряване на състоянието на защитените зони по Натура 2000 и крайбрежната среда в трансграничния регион;
  • Подобряване на природозащитния статус на природните местообитания и видове в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез инициативи за сътрудничество;
  • Подобряване на капацитета за опазване на природата в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез обмен на ноу-хау и участие в съвместна кръгла маса за защита на природата;
  • Повишаване на осведомеността сред местното население, заинтересовани страни и ученици относно опазването на природата и устойчивото използване и управление на общи природни ресурси.

 

Очаквани резултати по проекта:

  • Изпълнени дейности за опазване на природата в общините Сунгурларе и Сюлоглу;
  • Изпълнени мерки за подобряване на природозащитния статус на природно местообитание 91М0 "Балкано-панонски церово- горунови гори" и подобряване на природното състояние на териториите в защитените зони по Натура 2000 "Котленска планина" BG0002029 и "Горна Луда Камчия" BG0000136 в Сунгурларе чрез почистване и залесяване;
  • Изчистени речни корита в община Сюлоглу, извършено залесявания и подобряване на състоянието на крайбрежната речна околна среда;
  • Осъществен обмен на ноу-хау за опазване на природата между двете общини;
  • Повишена осведоменост на населението, заинтересованите страни и учениците в двете общини относно опазването на природата и консервацията на природните местообитания и видове.