Община Сунгурларе организира откриваща пресконференция по проект „Joint nature protection”

 

Кметовете на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов и Община Сюлоглу г-н Мехмет Орманкъран откриха проект CB005.2.12.116 „Joint nature protection”.

Проектът се изпълнява между Община Сунгурларе, България - водещ партньор и Община Сюлоглу, Турция - партньор по проекта, съфинансиран чрез Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 г., приоритетна ос: „Околна среда”.

На официална пресконференция дадоха старт пред обществото и гражданите в гр. Сунгурларе.

Проектът е насочен към подобряване на състоянието на природно местообитание 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори“ в защитени зони по Натура 2000 „Котленска планина“ BG 0002029 и „Горна Луда Камчия“ BG 0000136 в Община Сунгурларе, както и защитена зона „Кованкая“ в Община Сюлоглу, чрез изпълнение на консервационни дейности за опазване на природата.

Специфична цел: „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничната зона“:

 • Опазване на природата и подобряване на състоянието на защитените зони по Натура 2000 и крайбрежната среда в трансграничния регион;
 • Подобряване на природозащитния статус на природните местообитания и видове в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез инициативи за сътрудничество;
 • Подобряване на капацитета за опазване на природата в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез обмен на ноу-хау и участие в съвместна кръгла маса за защита на природата;
 • Повишаване на осведомеността сред местното население, заинтересовани страни и ученици относно опазването на природата и устойчивото използване и управление на общи природни ресурси.

Цели на проекта:

 • Опазване на природата и подобряване на състоянието на защитените зони по Натура 2000 и крайбрежната среда в трансграничния регион;
 • Подобряване на природозащитния статус на природните местообитания и видове в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез инициативи за сътрудничество;
 • Подобряване на капацитета за опазване на природата в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез обмен на ноу-хау и участие в съвместна кръгла маса за защита на природата;
 • Повишаване на осведомеността сред местното население, заинтересовани страни и ученици относно опазването на природата и устойчивото използване и управление на общи природни ресурси.

Целеви групи на проекта:

 • Жители на общините Сунгурларе и Сюлоглу;
 • Туристи и посетители в двете общини/

 

Дейности по проекта:

 • Дейност 1. Управление на проекта:

o          Назначаване на екип по проекта от двете общини;

o          Провеждане на съвместни срещи на екипа по проекта;

o          Успешно изпълнение и отчитане на проекта.

 • Дейност 2. Закупуване на специализирано оборудване за опазване на природата в Сунгурларе и Сюлоглу

o          Община Сунгурларе: самосвал, мини челен товарач с мулчер и свредел, дробилка за клони;

o          Община Сюлоглу: багер и самосвал.

 • Дейност 3. Изпълнение на консервационни дейности за опазване на природата в Община Сунгурларе – землищата на с. Бероново, с. Везенково и с. Велислав:

o          Подобряване на настоящото състояние на природно местообитание 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори“ и превръщане на консервационния му статус от „Неблагоприятен - незадоволителен“ в „Благоприятен“;

o          Разрохкване на почвата;

o          Почистване от храсти и вредна растителност;

o          Засаждане на 40 000 фиданки цер и благун на територия от 60 дка с цел запазване на площта на природно местообитание 91МО;

o          Поставяне на 20 броя къщички за птици, които гнездят в дървета, характерни за природно местообитание 91МО;

o          Обмяна на опит с експерти от турска страна.

 • Дейност 4. Изпълнение на консервационни дейности за опазване на природата в Община Сюлоглу:

o          Почистване на коритото на река Сюлоглу;

o          Залесяване на територия от 88 000 m2 с 10 000 фиданки бързо растяща върба, ясен и мъждрян с цел предотвратяване на ерозия;

o          Подобряване на крайбрежната среда на реката;

o          Обмяна на опит с експерти от българска страна.

 • Дейност 5. Съвместна кампания за повишаване на осведомеността „Опазване на природата от всички”:

o          Изработване на Съвместен наръчник за опазване на природата;

o          Провеждане на Кръгла маса за опазване на природата в Сунгурларе;

o          Изработване и разпространение на информационни материали за опазване на природата.

 • Дейност 6. Съвместна училищна кампания за опазване на природата:

o          Провеждане на лекции по опазване на природата в училища в Сунгурларе и Сюлоглу;

o          Провеждане на съвместен конкурс за опазване на природата сред ученици от Сунгурларе и Сюлоглу с есета/ колажи/ снимки и др.;

o          Засаждане на дървета в Сунгурларе и Сюлоглу от победителите в конкурса.

 • Дейност 7. Комуникация и визуализация:

o          Организиране на прес-конференции в Сунгурларе и Сюлоглу;

o          Разработване на интернет страница и Facebook страница на проекта;

o          Изработване на промоционални материали по проекта.

 

Резултати от проекта:

 • Изпълнени дейности за опазване на природата в общините Сунгурларе и Сюлоглу;
 • Изпълнени мерки за подобряване на природозащитния статус на природно местообитание 91М0 "Балкано-панонски церово- горунови гори" и подобряване на природното състояние на териториите в защитените зони по Натура 2000 "Котленска планина" BG0002029 и "Горна Луда Камчия" BG0000136 в Сунгурларе чрез почистване и залесяване;
 • Изчистени речни корита в община Сюлоглу, извършено залесявания и подобряване на състоянието на крайбрежната речна околна среда;
 • Осъществен обмен на ноу-хау за опазване на природата между двете общини;
 • Повишена осведоменост на населението, заинтересованите страни и учениците в двете общини относно опазването на природата и консервацията на природните местообитания и видове.